Version: 5.1.6

MEDMEM.CELLMODEL_Map Class Reference

#include <MEDMEM_CellModel.hxx>

Public Member Functions

 CELLMODEL_Map ()
 ~CELLMODEL_Map ()
const MEDMEM::CELLMODELgetCellModel (MED_EN::medGeometryElement type)

Static Public Member Functions

static const MEDMEM::CELLMODELretrieveCellModel (MED_EN::medGeometryElement type)
static CELLMODEL_MapgetInstance ()

Data Fields

std::map
< MED_EN::medGeometryElement,
MEDMEM::CELLMODEL
_cell_models

Static Public Attributes

static CELLMODEL_Map_singleton = 0

Detailed Description

: Utility class for storing cell models. Avoids calling the cellmodel constructor too often.


Constructor & Destructor Documentation

MEDMEM.CELLMODEL_Map.CELLMODEL_Map (  ) 
MEDMEM.CELLMODEL_Map.~CELLMODEL_Map (  ) 

Member Function Documentation

const MEDMEM::CELLMODEL & CELLMODEL_Map::retrieveCellModel ( MED_EN::medGeometryElement  type  )  [static]
CELLMODEL_Map * CELLMODEL_Map::getInstance (  )  [static]
const MEDMEM::CELLMODEL& MEDMEM.CELLMODEL_Map.getCellModel ( MED_EN::medGeometryElement  type  ) 

Field Documentation