Version: 5.1.6

MEDMEM.Option< T > Class Template Reference

#include <MEDMEM_OptionManager.hxx>

Inheritance diagram for MEDMEM.Option< T >:
Inheritance graph

Public Member Functions

 Option (T defaut, T *var)
void setValue (T value)
getValue ()
void dummy ()

Data Fields

T * _var

template<class T>
class MEDMEM::Option< T >


Constructor & Destructor Documentation

template<class T>
MEDMEM.Option< T >.Option ( defaut,
T *  var 
)

Member Function Documentation

template<class T>
void MEDMEM.Option< T >.setValue ( value  ) 
template<class T>
T MEDMEM.Option< T >.getValue (  ) 
template<class T>
void MEDMEM.Option< T >.dummy (  )  [virtual]

Implements MEDMEM.OptionGeneric.


Field Documentation

template<class T>
T* MEDMEM.Option< T >._var