Version: 5.1.6

ParaMEDMEM.MEDCouplingFieldTemplateClient Class Reference

#include <MEDCouplingFieldTemplateClient.hxx>

Inheritance diagram for ParaMEDMEM.MEDCouplingFieldTemplateClient:
Inheritance graph

Public Member Functions

 MEDCouplingFieldTemplateClient ()

Static Public Member Functions

static MEDCouplingFieldTemplateNew (SALOME_MED::MEDCouplingFieldTemplateCorbaInterface_ptr field)

Constructor & Destructor Documentation

ParaMEDMEM.MEDCouplingFieldTemplateClient.MEDCouplingFieldTemplateClient (  ) 

Member Function Documentation

MEDCouplingFieldTemplate * MEDCouplingFieldTemplateClient::New ( SALOME_MED::MEDCouplingFieldTemplateCorbaInterface_ptr  field  )  [static]