Version: 5.1.6

ParaMEDMEM.MEDFileMeshL2 Class Reference

#include <MEDFileMeshLL.hxx>

Inheritance diagram for ParaMEDMEM.MEDFileMeshL2:
Inheritance graph

Public Member Functions

 MEDFileMeshL2 ()
const char * getName () const
const char * getDescription () const

Data Fields

MEDFileString _name
MEDFileString _description

Constructor & Destructor Documentation

MEDFileMeshL2::MEDFileMeshL2 (  ) 

Member Function Documentation

const char* ParaMEDMEM.MEDFileMeshL2.getName (  )  const
const char* ParaMEDMEM.MEDFileMeshL2.getDescription (  )  const

Field Documentation